remuneration policy in place will be implemented in the Decree prudential rules AFS (Besluit prudentiele regels Wft) and the Decree Conduct. Consultatie van het wijzigingsbesluit ter implementatie van de richtlijn prudentiële regels Wft, het Besluit gereglementeerde markten Wft, het. Decree regarding covered bonds. Decree of 3 June , amending the Decree on Prudential. Rules FSA (Besluit prudentiële regels Wft) and.

Author: Kelar Zululrajas
Country: Saint Kitts and Nevis
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 13 May 2004
Pages: 475
PDF File Size: 20.46 Mb
ePub File Size: 20.51 Mb
ISBN: 157-9-80406-884-9
Downloads: 31116
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodoobar

Als gevolg van de lange termijnverplichtingen van deze verzekeraars zal deze aanpassing een verlichting betekenen leidt voor hen gemiddeld tot een verhoging van de solvabiliteitratio met circa 15 procentpunten, een en ander echter afhankelijk van de specifieke situatie. Het wijst er wel op dat nu een ongelijk speelveld ontstaat tussen Solvency II-verzekeraars en verzekeraars die onder het Solvency II Basic regime vallen.

Overgangstermijnen Verzekeraars met beperkte risico-omvang hebben minder tijd gekregen om ervaring op te doen met de nieuwe regels dan de verzekeraars die onder de reikwijdte van de richtlijn solvabiliteit II vallen.

Acties Authentieke versie downloaden pdf Odt-formaat downloaden Xml-formaat downloaden Technische informatie Permanente link. My saved default Read later Folders shared with you.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wijzigingsbesluit en de nota van toelichting. A Aan artikel 49b wordt een lid toegevoegd, luidende: Daarvoor is nader onderzoek nodig ten behoeve van de Solvency II-reparatiewetgeving inaldus het AG. Tijdens de consultatie van het Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II is door natura-uitvaartverzekeraars commentaar gegeven waaruit bleek dat de berekening van de zogeheten risicomarge voor natura-uitvaartverzekeraars problemen opleverde vanwege de hoge uitkomsten.

Daarbij is overwogen dat de hoogte van de kapitaalseisen van de richtlijn zijn gebaseerd op grote gediversifieerde verzekeraars en niet op die verzekeraars die te klein zijn om onder de reikwijdte van de richtlijn te vallen of alleen producten voeren die niet onder de richtlijn vallen.

D Artikelderde lid, komt te luiden: Dit besluit wordt aangehaald als: Administratieve lasten De in dit besluit opgenomen aanpassingen zullen naar verwachting niet leiden tot een verzwaring van de administratieve lasten. Vanwege het ontvangen commentaar is besloten nader te bezien of de berekening van de risicomarge, zoals voorgeschreven door de richtlijn, voldoende is afgestemd op de specifieke kenmerken van natura-uitvaartverzekeraars.

  HANS JONAS LO GNOSTICISMO PDF

Consultation on the Decree implementing PSD2 | Financial services: Regulation tomorrow

Follow Please login to follow content. Shareholder Netherlands Banking Insurance. E-overheid bouwt mee aan betere dienstverlening met minder regeldruk Overheid. Doel van de consultatie Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Natura-uitvaartverzekeraars kennen nog geen afkoopregeling prudentoele er voor de polishouder om die reden geen aanleiding is de polis te royeren.

Voor deze laatste verzekeraars is een aantal zogenoemde Quantative Impact Studies QIS gedaan voordat de richtlijn in werking trad.

Deze verzekeraars hebben hierdoor bijvoorbeeld meer tijd om die risicomitigerende maatregelen te nemen die passen in het nieuwe toezichtkader.

Consultatie In het kader van de gebruikelijke internetconsultatie zijn reacties ontvangen van het Verbond van Verzekeraars, het Koninklijk Actuarieel Genootschap AG en twee natura-uitvaartverzekeraars. Het is daarom te rechtvaardigen om bij de berekening van de risicomarge voor natura-uitvaartverzekeraars en hiermee vergelijkbare levensverzekeraars met beperkte risico-omvang als bedoeld in artikel 49b, tweede lid, onderdeel a, van het Bpr af te wijken van het solvabiliteit II kader.

Aan de wens tot verdere versoepelingen is niet tegemoet gekomen. Aangezien de richtlijn niet op hen van toepassing is, is het mogelijk de overgangstermijnen voor deze categorie verzekeraars onafhankelijk van de richtlijn vast te stellen.

This obligation means that financial institutions will have to implement a remuneration policy for their directors and employees that does not encourage excessive risk taking and will prevent irresponsible behaviour in relation to its stakeholders, such as shareholders and clients.

Deze natura-uitvaartverzekeraars hebben vanwege hun bedrijfsmodel uitzonderlijke lange verplichtingen waarop het solvabiliteit II kader niet is afgestemd. Bernd Schlenther Senior Manager: Daarom wordt verzekeraars met beperkte risico-omvang die nog niet kunnen voldoen aan de solvabiliteits eisen een extra termijn gegund om alsnog aan die eisen te gaan voldoen. Dit betekent dat ook de ondermodule vervalrisico van toepassing is. Het streven blijft overigens gericht op het zoveel mogelijk beperken van de administratieve lasten die met die rapportages samenhangen.

Snelzoeken U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op —een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst bijvoorbeeld “milieu” —een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties bijvoorbeeld dossiernummer ” of ‘trb 16’. De berekeningen op zich veranderen niet voor de hier bedoelde verzekeraars, maar zij mogen bijvoorbeeld andere percentages gebruiken. The Principles and the proposed legislation for the controlled remuneration policy should provide for controlled remuneration from both a prudential and a conduct of business perspective.

  FUSUSUL HIKEM PDF

Consultation on controlled remuneration policy Norton Rose Fulbright. Wijzigingsbesluit solvabiliteit verzekeraars met beperkte risico-omvang. Verzekeraars met beperkte risico-omvang hebben minder tijd gekregen om ervaring op te doen met de nieuwe regels dan de verzekeraars die onder de reikwijdte van de richtlijn solvabiliteit II vallen. Start van deze pagina Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud.

Een van hen zou ook op het gebied van de rapportages versoepelingen willen zien. Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. Voor verzekeraars die wel aan die eis voldoen, zullen de overgangsmaatregelen niet gelden. De maatregelen met betrekking tot de artikelen 66 en van het Bpr gelden voor natura-uitvaartverzekeraars en daarmee vergelijkbare levensverzekeraars met beperkte risico-omvang en de overige maatregelen gelden voor alle verzekeraars met beperkte risico-omvang.

Voorts wordt voor deze verzekeraars rekening gehouden met de afwijkende cijfers voor verval afkoopschok en worden voor alle verzekeraars met beperkte risico-omvang de overgangstermijnen aangepast. De richtlijn is op deze verzekeraars niet eegels toepassing en dus ook niet op hen getest. Artikel I, onderdeel D.

Please contact customerservices lexology. De risicomarge moet worden opgeteld bij de beste schatting van de toekomstige verplichtingen om tot de waarde van de technische voorzieningen te komen artikel 77, eerste lid, van de richtlijn solvabiliteit II. Natura-uitvaartverzekeraars ervaren in de praktijk een lager verval.

Consultation on controlled remuneration policy

Ook het AG verwacht dat de problemen die zouden ontstaan als gevolg van de hoogte van de risicomarge bij toepassing van de Solvency II-eisen, door het besluit worden gemitigeerd. Dit doet evenwel niet af aan de noodzaak reeds nu maatregelen te treffen voor verzekeraars met beperkte risico-omvang. C Aan paragraaf De risicomarge wordt berekend overeenkomstig titel I, hoofdstuk III, afdeling 3, onderafdeling 4, van de verordening solvabiliteit II.

Verval Titel I, hoofdstuk V, afdeling 3, besluot de verordening solvabiliteit II is van overeenkomstige toepassing op verzekeraars met beperkte risico-omvang.

De in dit besluit opgenomen aanpassingen zullen naar verwachting niet leiden tot een verzwaring van de administratieve lasten. The Dutch financial institutions were urged to comply with the Principles.